Zaštita i sigurnost podataka

Lični podaci

Priređivač se obavezuje pružati zaštitu ličnim podacima korisnika na način da prikuplja, obrađuje i čuva samo neophodne lične podatke o korisnicima usluga i njihovim evidencionim računima isključivo u svrhu učestvovanja u igrama na sreću koje priređuje društvo “Sporting Group” d.o.o. Svi podaci su zaštićeni najnovijim SSL tehnologijama, koje omogućavaju najveću dostupnu sigurnost na internetu.

Priređivač čuva gore navedene podatke kao poslovnu tajnu, te postupa sa istim u skladu sa važećim zakonskim propisima, naročito u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. list Crne Gore”, br. 79/08 od 23.12.2008, 70/09 od 21.10.2009, 44/12 od 09.08.2012), te našim Pravilima.

Priređivač  informiše korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovno daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Priređivač preduzima trajne mjere zaštite ličnih podataka od njihove zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih izmjena ili pristupa. Na zahtjev priređivača, u svrhu provjere identiteta ili punoljetnosti, učesnik je dužan dati na uvid lični identifikacioni dokument.

Lozinka

Učesnik se obavezuje da čuva tajnost svoje lozinke jer je ona poznata isključivo i samo njemu, nepoznata je i nedostupna priređivaču, te učesnik sam snosi sav rizik njene eventualne zloupotrebe.