Shodno odredbama Zakona o igrama na sreću (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 052/04 od 02.08.2004, “Službeni list Crne Gore”, br. 013/07 od 18.12.2007, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 061/13 od 30.12.2013, 037/17 od 14.06.2017, 003/23 od 10.01.2023, 125/23 od 31.12.2023“) privredno društvo “SPORTING GROUP” doo Budva, matični broj: 02314266, sa sjedištem u Budvi, Žrtava Fašizma br. 64 (u daljem tekstu: Organizator) dana 15.03.2024. godine donosi:

PRAVILNIK O PRIREĐIVANJU POSEBNIH IGARA NA SREĆU PUTEM INTERNETA I DRUGIH TELEKOMUNIKACIONIH SREDSTAVA

Opšta pravila

Član 1

Ovim pravilima se uređuje priređivanje posebnih igara na sreću: igre u kazinima, kladioničke igre i igre na sreću na automatima (u daljem tekstu: Posebne igre na sreću) koje se priređuju putem interneta, odnosno drugih telekomunikacionih sredstava.

Priređivanje igara na sreću putem interneta, odnosno drugih telekomunikacionih sredstava je priređivanje igara na sreću putem kojeg igrač može da odigra igru samostalno, kroz interakciju sa sistemom, bez neposrednog predstavnika priređivača. (u daljem tekstu: Priređivanje igara na sreću putem interneta, odnosno drugih telekomunikacionih sredstava)

Kladioničke igre su igre u kojima se učesnici, u skladu sa pravilima igre, klade na rezultate različitih sportskih i drugih događaja, i to: klađenje na rezultate pojedinačnih ili grupnih sportskih takmičenja, klađenje na uspjeh plesnih, pjevačkih, muzičkih i sličnih takmičenja i ostala klađenja, koje organizuje Organizator.

Ovim Pravilnikom se uređuje priređivanje posebnih igara na sreću – kladioničke igre, igre na sreću u virtuelnim kazinima i igre na sreću na virtuelnim automatima (u daljem tekstu: Klađenje) i Pravilnik sadrži odredbe o priređivanju klađenja, uslovima za učešće u klađenju, mjestu priređivanja klađenja, roku za prijem uplata, objavljivanju rezultata igre, iznosima dobitaka, roku isplate dobitaka, obavještavanju učesnika u klađenju (u daljem tekstu: Učesnik) o pravilima i uslovima klađenja, postupku u slučaju prekida, otkazivanja ili promjene vremena održavanja sportskog događaja, odgovornosti Organizatora i učesnika, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje klađenja putem interneta i drugih telekomunikacionih sredstava.

Učesnici i opšti uslovi

Član 2

Učesnik može biti punoljetno fizičko lice koje ispunjava uslove predviđene Zakonom o igrama na sreću.

Učesnik stiče pravo učešća u igrama na sreću otvaranjem korisničkog naloga na web sajtu Organizatora.

Za potrebe registracije Učesnik dostavlja podatke:

 1. ime i prezime;
 2. adresu prebivališta;
 3. jedinstveni matični broj ili identifikacioni broj ličnog dokumenta;
 4. kopiju identifikacionog dokumenta (lične karte ili pasoša);
 5. datum rođenja;
 6. adresu za prijem elektronske pošte za igre putem interneta;
 7. korisničko ime;
 8. šifru koja zadovoljava potrebni nivo bezbjednosti;
 9. broj registrovanog mobilnog telefona za igre putem interneta;
 10. podatke o računu za slanje i primanje uplata.

U slučaju da Organizator dođe do saznanja da je Učesnik dostavio lažne podatke iz stava 3 ovog člana, Organizator neće registrovati to lice, a ako je lice već registrovano kao učesnik, Organizator će odmah otkazati registraciju tog lica kao učesnika.

Lice koje nije navršilo 18 godina života ne smije da bude registrovano kao igrač i sredstva koja su deponovana ili koja su isplaćena tom licu kao dobici biće zaplijenjena od strane nadležnog organa.

Organzator je dužan da čuva online listu svih registrovanih igrača.

Organizator propisuje sledeće uslove klađenja:

 • Otvaranjem korisničkog naloga učesnik i Organizator zaključuju ugovor o pružanju usluga na neodređeno vrijeme i svaka ugovorna stranka ga može bilo kada otkazati. Učesnik je dužan pročitati i u cjelosti prihvatiti ova pravila pri samom otvaranju korisničkog naloga. Organizator se obavezuje da će obezbijediti sprovođenje svih pravila društvene odgovornosti posebno u dijelu zaštite maloljetnika, prevencije bolesti zavisnosti kod učesnika, zaštite podataka o ličnosti učesnika, te sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
 • Učesnik ne može biti lice zaposleno, odnosno u radnom odnosu kod Organizatora i njegovo učešće u igrama na sreću tretiraće se kao teža povreda radnih obaveza.
 • Identitet učesnika se utvrđuje dostavljanjem dokaza o identitetu elektronskim putem ili na uplatnom mjestu Organizatora. Organizator će prilikom registracije izvršiti identifikaciju učesnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Po završetku postupka registracije Organizator će Učesniku dodijeliti identifikacioni broj igrača. Bliži način registracije igrača propisuje nadležno Ministarstvo.
 • Klađenje je posebna igra na sreću u kojoj učesnik pogađa ishode neizvjesnih događaja koji su ponuđeni od strane Organizatora, pri čemu učesnik uplaćuje novčani ulog Organizatoru, te slobodnom voljom prognozira razne ishode neizvjesnih događaja. Klađenje na neizvjestan događaj u toku (Live bet, Klađenje uživo) podrazumijeva klađenje u samom toku dešavanja neizvjesnog događaja, kao i za vrijeme dok traju pauze predviđene Pravilima samog događaja (poluvrijeme, trečine, četvrtine i slično, ukoliko se radi o sportskim događajima). Za klađenje na događaje u toku važe ista pravila kao i za klađenje prije početka svakog drugog neizvjesnog događaja, osim ako ovim Pravilima nije regulisano drugačije.
 • Predmet klađenja je neizvjestan ishod događaja, predložen od strane Organizatora, pri čemu okolnost koja odlučuje o dobitku ili gubitku ne smije biti nikome unaprijed poznata i mora biti takva da na ovu okolnost ne mogu uticati ni Organizator ni učesnik, a gdje se visina mogućeg dobitka definiše prilikom same uplate uloga i naknadno se ne može mijenjati, osim u slučajevima predviđenim ovim Pravilnikom. Iznos mogućeg dobitka je određen visinom koeficijenta, odnosno kvote, sa kojom je zaključeno klađenje, a koje Organizator određuje za svaki događaj posebno i koji je jasno iskazan na potvrdi o uplati izdatoj u elektronskoj formi po prijemu novčanog uloga učesnika (tiket).
 • Koeficijent odnosno “Kvota” je decimalni broj koji unaprijed određuje Organizator za svaki neizvjestan događaj shodno vjerovatnoći da će se ishod koji je predmet klađenja desiti i služi za izračunavanje visine dobitka. U slučaju kada učesnik odabere da se kladi na više neizvjesnih događaja istovremeno, ukupna kvota kombinacije odabranih događaja se dobija množenjem kvota svakog pojedinačnog neizvjesnog ishoda događaja. Organizator u ponudi jasno navodi koji se događaji i ishodi događaja mogu kombinovati, a koji ne, obzirom na prirodu samog događaja na koji se učesnik kladi i učesnici su dužni pridržavati ih se.

Ova Pravila su pravni osnov za zaključivanje ugovora o učestvovanju u posebnim igrama na sreću klađenja i obavezuju ugovorne strane. Pravilnik predstavlja opšte uslove za zaključenje ugovora po pristupu za učešće u svim vrstama klađenja kod Organizatora.

Opklade i čuvanje podataka

Član 3

Za uplate za učestvovanje u igri putem interneta, Učesnici se registruju na uplatnom mjestu ili putem internet stranice priređivača: www.sbbet.me.

Uplate na korisnički nalog kod Organizatora radi učešća u igrama na sreću putem interneta vrši se putem platnih kartica ili u objektima u kojem se priređuju igre na sreću kod Organizatora.

Organizator objavljuje svakodnevno na svom internet sajtu ponudu svih neizvjesnih događaja koji će biti predmet klađenja za određen vremenski period (u daljem tekstu: ponuda) zajedno sa početnim kvotama, uputstvom za klađenje, eventualnim posebnim uslovima za konkretno klađenje na određene ishode i događaje, kao i drugim podacima koji učesniku olakšavaju učešće u klađenju. Razna obavještenja, rezultati, eventualna pravila i uslovi za konkretne vrste klađenja će biti istaknuti na internet sajtu Organizatora.

Podaci u ponudi su informativnog karaktera i podložni su promjenama. Organizator zadržava pravo da promijeni kvote objavljene u ponudi događaja, kao i da u svakom trenutku izvrši promjenu kvota. Kako zbog eventualnih tehničkih problema, može doći do razlike u kvoti koja se vidi na platformi na kojoj se nalaze kvote za klađenje na događaj u toku i kvoti koja se vidi na tiketu, važeća kvota za klađenje na događaj u toku je isključivo ona koja se nalazi na potvrdi o uplati.

Važeće kvote za sve vrste klađenja su vidljive na tiketu Organizatora, kojeg po prijemu novčanog uloga Organizator upisuje u svoju bazu podataka, dok učesnik potvrdom uplate tiketa prihvata ponuđenu kvotu na izabrane ishode događaja, izuzev ukoliko je ovim pravilnikom regulisano drugačije.

Učesnik uplatom tiketa potvrđuje da nema saznanja o ishodu događaja na koje se kladi.

Organizator je dužan da obezbijedi čuvanje primljenih uplata i isplata u realnom vremenu na način kojim se omogućava uspostavljanje sistema nadzora (ON – LINE nadzor), kao i da obezbijedi čuvanje podataka o igračima na način kojim se omogućava uspostavljanje sistema nadzora u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Organizator je dužan da omogući nadležnom organu uprave za igre na sreću u bilo kojem trenutku direktno informatičko spajanje na njegov sistem nadzora radi uspostavljanja i obezbjeđenja neposrednog nadzora – cjeloviti nadzor prije početka priređivanja igara na sreću i trajno tokom priređivanja igara na sreću, sve u skladu sa članom 6a Zakona o igrama na sreću.

Organizator će nadležnom organu i organizacionoj jedinici organa državne uprave nadležnom za unutrašnje poslove koja vrši policijske poslove i poslove koji se odnose na sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma omogućiti u svakom trenutku neposredan elektronski pristup podacima koji se čuvaju u sistemu nadzora priređivača igara.

Organizator će vjerodostojno i u realnom vremenu pratiti, bilježiti i čuvati podatke iz ovog člana preko svog sistema nadzora i obezbijediće nepromjenjivost primljenih podataka, radi omogućavanja nadzora.

Organizator će nadležnom organu i finansijsko-obavještajnoj jedinici omogućiti neposredan elektronski pristup sistemu nadzora i podacima iz st. 1,2 i 3 ovog člana, i iste je dužan čuvati najmanje pet godina.

Lični podaci učesnika se mogu isključivo od strane Organizatora koristiti u svrhe radi kojih su isti ustupljeni od strane učesnika i u mjeri koja je nužno potrebna, sve prednje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore.

Korisnički nalog

Član 4

Učesnik može otvoriti i koristiti samo jedan korisnički nalog te Organizator zadržava pravo da u slučaju prepoznavanja prethodno opisane zloupotrebe sve takve korisničke naloge momentalno zatvori i poništi sve transakcije sa tih naloga, te refundira inicijalno uplaćena novčana sredstva, kao i da momentom zatvaranja korisničkih naloga obavijesti lice koje je registrovano kao korisnik istih.

Učesnik je dužan čuvati ime i lozinku svog korisničkog naloga i sam snosi odgovornost za materijalne i nematerijalne posljedice raspolaganja korisničkog naloga od strane neovlašćenih osoba.

Učesnik se obavezuje da neće koristiti nalog na način koji nije u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom države Crne Gore, da neće postupati u ime druge ličnosti, uplaćivati sredstva stečena kriminalnim i drugim aktivnostima i neće isplaćivati sredstva na tekuće račune za čije korištenje nije ovlašćen.

Novčana sredstva koja korisnik uplaćuje na svoj korisnički nalog se deponuju na evidencioni račun korisnika i služe za dalje korištenje, to jeste učestvovanje u igrama na sreću.

Uplaćenim novčanim sredstvima igrač raspolaže nakon što se ista evidentiraju na evidencionom računu korisničkog naloga. Organizator zadržava pravo da u svakom momentu, djelimično ili potpuno, bez posebnog obrazloženja ne prihvati učesniku učestvovanje u igrama na sreću.

Klađenje

Član 5

Organizator postavlja minimalni iznos uplate koje učesnik može uplatiti za klađenje na ishode događaja, kako po kombinaciji tako i po tiketu. Organizator postavlja učesniku u klađenju i maksimalni iznos za isplatu dobitka po kombinaciji, tiketu i ukupno. Organizator zadržava pravo da promijeni iznose minimalne uplate za kombinaciju, minimalne uplate na tiketu kao i maksimalnog iznosa za isplatu dobitka. Obavještenje o ovim promjenama Organizator mora blagovremeno istaći na vidnom mjestu na internet sajtu Organizatora.

Organizator organizuje klađenje na ishode događaja, te određuje i objavljuje minimalne uslove za učešće u klađenju. Učesnici su dužni poštovati minimum i maksimum broja sportskih neizvjesnih događaja za svaku vrstu klađenja. Organizator ima pravo da ponudi nove događaje i igre na ishode, kao i da ih povuče iz ponude bez prethodne najave.

Član 6

Uplati za klađenje učesnik pristupa popunjavajući elektronsku formu pripremnog tiketa kojeg šalje elektronskim putem Organizatoru prije početka održavanja ijednog događaja koji je predmet klađenja na tiketu i koje se time zapisuje u elektronsku bazu podataka. U slučaju kada se izvrši uplata za klađenje na događaje koji su već počeli ili su već završeni, Organizator takve događaje i opklade proglašava nevažećim, neregularnim i poništava takve tikete, te vrši povrat uloga na evidencioni račun učesnika, osim ukoliko to ovim pravilima nije drugačije određeno.

Za klađenje na događaj u toku, opklade se primaju tokom cijelog trajanja događaja. Za klađenje u pauzi događaja, opklade se primaju u toku pauze. Kod klađenja na dogadjaj u toku, svaka opklada nakon objave rezultata proglašava se nevažećom i takvi tiket ce biti poništeni. Kod klađenja u pauzi, ako se opklada izvršila nakon završetka pauze, takvi tiketi se proglašavaju nevažećim.

U slučaju da se iz bilo kog razloga događaji održe ranije ili kasnije od termina navedenog u ponudi, važeće su sve uplate do stvarnog početka događaja.

Organizator ima pravo da za svaku igru i svaki događaj promijeni vrijeme do kada prima opkladu.

Član 7

Prijemom i upisom tiketa u elektronsku bazu podataka, Organizator prihvata učešće u igri klađenja i ovjerom elektronske potvrde o novčanom ulogu učesniku zaključuje klađenje. Potvrda o novčanom ulogu i odabranim događajima za klađenje, mora imati jasno iskazane i sledeće podatke: datum i vrijeme izdavanja potvrde, odabrane neizvjesne događaje sa šifrom iz ponude Organizatora i samu oznaku ishoda, zatim iznos visine uloga igrača i iznos mogućeg dobitka. Potvrda za klađenje na izvučene brojeve treba da sardrži: broj runde izvlačenja, datum i vrijeme izvlačenja, iznos visine uloga igrača i iznos mogućeg dobitka.

Član 8

Ukoliko učesnik ustanovi da potvrda o uplati, kao dokaz o zaključenom klađenju izdata od strane Priređivača, nije u skladu sa njegovim zahtjevom, učesnik ima pravo da odustane od klađenja i zatraži storniranje potvrde nakon izvršene uplate, najkasnije u roku do 5 (pet) minuta nakon izdavanja iste, a prije samog početka neizvjesnog događaja koji je predmet klađenja. U slučaju da učesnik ne podnese reklamaciju nakon 5 (pet) minuta nakon uplate, opklada se više ne može poništiti niti promijeniti.

Storniranje Potvrde o uplati kod klađenja na događaje u toku, klađenja na izvučene brojeve i klađenje na trke, virtualne trke, razne virtualne sportove nije dozvoljeno.

Učesnik ne može naknadno odustati od opklade osim u slučaju odlaganja svih događaja na uplatnom tiketu.

Član 9

Organizator nije odgovoran za greške pri kucanju, ljudske greške, softverske ili očevidne greške u odnosu na bilo koji proizvod ili informaciju iz ponude Organizatora ili na njegovoj internet stranici, te zadržava diskreciono pravo da proglasi nevažećom svaku opkladu koja je izvršena, odnosno prihvaćena u okolnostima ovakvih grešaka. Pod očevidnom greškom se podrazumijevaju situacije u kojima je u nekom momentu učesnicima ponuđena (tehničkom ili drugom greškom) pogrešna opklada bez obzira da li se radi o pogrešnoj igri, pogrešnom događaju, pogrešnoj kvoti ili granici i hendikepu. Sve opklade primljene tokom kvara sistema, opreme, greške u komunikaciji sa provajderom Organizatora ili drugog problema sa opremom smatraće se nevažećim.

U slučaju da opklada bude prihvaćena u pogrešnom novčanom iznosu, priređivač zadržava pravo da takvu opkladu naknadno stornira, najkasnije do isteka 24 sata nakon prijema pogrešne uplate. Organizator zadržava pravo da i u slučaju da na elektronskoj potvrdi o uplati naknadno utvrdi greške koja su uticale na ispravnost klađenja, a koje su: vezane za mjesto održavanja događaja, pogrešno određeno domaćinstvo; vezane za očigledne greške u ponuđenoj kvoti i/ili hendikepu (prednosti određenom timu ili takmičaru); vezane za pogrešne informacije objavljene u ponudi uslijed štamparske i/ili tehničke greške nastale prilikom pogrešnog unosa ili transfera podataka u elektronsku bazu podataka Organizatora; vezane za nepridržavanje učesnika posebnih uslova za konkretno klađenje na određene ishode i događaje – obračuna kvotu 1.00 na takve opklade, te ih proglasi nevažećim.

Organizator takođe zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, uključujući i vrijeme poslije zaključivanja opklade, odbije bilo koju opkladu ili dio opklade, te proglasi nevažećom bilo koju opkladu ili dio opklade, ukoliko po svom diskrecionom pravu zaključi da postoji dogovor ili sprega između različitih učesnika u klađenju, s tim da u tom slučaju mora ostaviti validnim i obračunati kao dobitne sve ostale neodbijene ili neponištene događaje iz takvih klađenja.

U slučaju odbijanja opklade ili proglašavanja iste nevažećom Organizator je dužan da blagovremeno obavijesti o navedenom učesnike čije su opklade odbijenje ili proglašene nevažećim i da izvrši povraćaj uplaćenh novčanih sredstava na ime spornih transakcija. Eventualno propuštanje upućivanja prethodno navedenog obavještenja od strane Organizatora učesniku neće uticati na odbijanje ili proglašavanje sporne transakcije nevažećom.

Organizator zadržava pravo da poništi bilo koje klađenje vezano za neki događaj koji je predmet klađenja ili njegov dio i zadržava pravo da suspenduje isplatu dobitka, ukoliko je integritet tog događaja ugrožen, odnosno ukoliko Organizator ocijeni da postoji osnovana sumnja, da je bilo ko djelovao u cilju određivanja ishoda događaja, kršeći na taj način odredbe i zvanična pravila o održavanju ovakvih događaja ili čak ukoliko postoje dokazi, na osnovu kojih se osporava regularnost u održavanju događaja.

Učesniku je zabranjeno da se u jednoj uplatnoj kombinaciji koju čini više neizvjesnih događaja kladi više puta na isti ishod događaja i Organizator će sve takve opklade naknadno proglasiti nevažećim i obračunati kvotu 1.00 na takve opklade.

Mjerodavan rezultat

Član 10

Organizator priznaje kao mjerodavan rezultat za klađenje kod sportskih događaja onaj koji je postignut u regularnom toku utakmice ili takmičenja, osim ukoliko nije drugačije naglašeno. Produžeci i penali (jedanaesterci, sedmerci, slobodna bacanja i sl.) se ne smatraju regularnim tokom utakmice ili takmičenja. Organizator posebno označava opklade na kojima važe produžeci, oznakom ‘OT’ ili ‘FT+OT’ gdje je važeći rezultat za predmetnu opkladu na kraju produžetaka, a prije izvodjenja penala.

Za klađenje prije početka događaja ponuda kvota je prilagođena dužini trajanja događaja, tako da su sve opklade važeće samo ako se fudbalska utakmica odigrala u standardnih 2×45 minuta ili skraćeno 2×40 minuta (neke prijateljske utakmice, utakmice između mlađih kategorija i slično). U svim ostalim slučajevima (ako je poluvrijeme fudbalske utakmice trajalo 39 minuta ili manje), ili je utakmica odigrana u drugom formatu (3×30 min i slično) opklade se smatraju nevažeće i računa se kvota 1,00.

Za bejzbol se kao mjerodavan rezultat uvijek uzima rezultat na kraju meča, uključujući i produžetke.

Ukoliko se na startu meča ne pojavi, iz bilo kog razloga, onaj tim ili takmičar koji je predmet opklade, opklada se smatra nevažećom i računa se kvota 1,00.

Kod ponude za igre ‘Fudbal-igrači’, ‘Košarka-igrači’ i ‘Dueli-igrači’ u obzir se uzimaju i eventualni produžeci, a ukoliko igrač nije aktivno učestvovao u sportskom događaju, za sve takve opklade se računa kvota 1,00 (smatra se da igrač nije aktivno učestvovao u događaju ukoliko je sjedio na klupi cijelu utakmicu i uopšte nije ulazio u igru).

Za igru ‘Liga golovi’ važe sledeća pravila: ova igra se može vezivati sa ostalom ponudom iz liste osim sa mečevima koji su sastavni dio lige predmeta opklade; dozvoljeno je igranje u singlu i međusobno vezivanje; u slučaju neodigravanja jedne utakmice, računa se da su na njoj pala tačno dva gola; u slučaju neodigravanja više od jedne utakmice iz neke lige, računa se kvota 1,00; u slučajevima prekida utakmice iz neke lige primenjuju se pravila koja se odnose na prekinute fudbalske utakmice.

Za igru na broj kartona na utakmici važe sledeća pravila:

 • Žuti karton se računa kao jedan (karton), crveni karton se računa kao dva. Drugi žuti karton koji rezultuje crvenim kartonom se zanemaruje. Maksimalan broj kartona za jednog igrača je tri.
 • Za broj kartona isključivo se uzima u obzir regularan tok utakmice, odnosno 90 minuta igre i predviđena nadoknada vremena od strane sudije. Žuti kartoni koji se dodijele po završetku utakmice ili u produžetcima ne uzimaju se u obzir.
 • Kartoni koje sudija dodijeli treneru, stručnom štabu, igraču na klupi ili već zamjenjenom igraču ne uzimaju se u obzir.
 • U slučaju prekida utakmice prije njenog regularnog završetka, svi aktivni marketi obrađuju se kvotom 1.00, dok marketi čiji je ishod već poznat ostaju regularno obrađeni.

Primjer: Utakmica prekinuta u 70. minutu, broj kartona do tog trenutka je 6. Granice 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 biće obrađene kao važeće, dok će granice 6.5 i 7.5 biti proglašene nevažećim i računa se kvota 1,00.

Za igru na kornere važe sledeća pravila: Korneri koji su dosuđeni, a nisu izvedeni ne uzimaju se u obzir; korneri koji su dosuđeni u produžetcima ne uzimaju se u obzir.

Ukoliko se utvrdi da su opklade na klađenje na događaj u toku (Live bet, Klađenje uživo) primljene pri netačnom rezultatu u trenutku prijema opklade, kao i za opklade koje su primljene sa vremenskom razlikom većom od 30 sekundi u odnosu na stvarno vrijeme odigravanja ishoda događaja, a koji su predmet opklade, opklada će se proglasiti nevažećom i biće obračunata kvota 1,00.

Ukoliko se sportski događaj koji je predmet klađenja održava na neutralnom terenu, Organizator nije dužan da u ponudi za klađenje navede tačno mjesto održavanja događaja.

U slučaju naknadnog poništenja rezultata događaja od strane organizatora takmičenja, Organizator nije dužan promijeniti rezultat postignut u naknadno poništenom događaju.

Odlaganje/prekid sportskog događaja

Član 11

Ukoliko se događaj odloži ili prekine Organizator i učesnik su dužni sačekati do kraja narednog kalendarskog dana (ponoć – 00:00h) po lokalnom vremenu mjesta održavanja događaja i u slučaju da se događaj odigra ili nastavi u ovom vremenskom intervalu, Organizator i učesnici su obavezni prihvatiti rezultat događaja kao važeći. Ukoliko se događaj odloži, a novi termin odigravanja bude nakon tog vremenskog perioda, opklada na taj događaj se proglašava nevažećom i obračunava se kvota 1,00. Ovo važi za sve sportske događaje osim za tenis, za koji je opklada obavezujuća, bez obzira kada će se odigrati ili nastaviti meč.

Član 12

Ukoliko dođe do prekida sportskog događaja prije službenog kraja, to da li se opklada smatra važećom ili ne, zavisi od vrste sportskog događaja i to:

 • Sportovi koji se mogu podijeliti u dva poluvremena, (Fudbal, Košarka, Rukomet, Vaterpolo, Ragbi i slično), sportovi koji imaju unaprijed poznato vrijeme trajanja meča i koji se sastoje od tri trećine (Hokej i slično), te sportovi koji nemaju unaprijed poznato vrijeme trajanja, a pobjednik je onaj koji prvi osvoji tri seta (Odbojka i slično)

U slučaju prekida događaja (prije službenog kraja), bilo kada u toku meča i ukoliko događaj ne bude nastavljen do kraja narednog kalendarskog dana (ponoć – 00:00h) po lokalnom vremenu mjesta održavanja događaja, za sve opklade koje nisu zaključene u momentu prekida računa se kvota 1,00. Pod nezaključenom opkladom smatra se svaka opklada koja bi i teoretski mogla da se promijeni ukoliko bi se događaj odigrao do kraja. Za sve zaključene opklade važi postignuti rezultat u trenutku prekida događaja. Pod zaključenom opkladom (dobitnom ili nedobitnom) smatra se ona igra čiji se rezultat (dobitnost) ne bi promijenio ukoliko bi događaj bio odigran do kraja.

 • Tenis:

Ukoliko dođe do predaje prije početka meča obračunava se kvota 1,00 za sve vrste opklada. U slučaju prekida događaja bilo kada u toku meča za sve opklade koje nisu zaključene u momentu prekida računa se kvota 1 (jedan). Pod nezaključenom opkladom smatra se svaka opklada koja bi i teoretski mogla da se promijeni ukoliko bi se događaj odigrao do kraja. Za sve zaključene opklade važi postignuti rezultat. Pod zaključenom opkladom (dobitnom ili nedobitnom) smatra se ona igra čiji se rezultat (dobitnost) ne bi promijenio ukoliko bi događaj bio odigran do kraja. Za teniske događaje Organizator i Učesnici su dužni čekati nastavak meča do zvaničnog obavještenja o nastavku ili otkazivanju meča od strane organizatora takmičenja.

 • Trkački sportovi (Formula 1, Moto trke, Biciklizam, Skijanje, Atletika i slično):

Ukoliko se takmičar ne pojavi na startu trke opklade na takmičara će biti proglašene nevažeće i računaće se kvota 1,00. Ukoliko se takmičar pojavi na startu trke i odustane prije kraja trke sve opklade na tog takmičara će biti važeće. Ukoliko takmičar učestvuje u kvalifikacijama i ne kvalifikuje se za trku, sve opklade na njega su važeće i smatraju se gubitnim. Ukoliko takmičar odustane prije kvalifikacija za trku, opklade se proglašavaju nevažećim i obračunava se kvota 1,00. Ukoliko se takmičar pojavi na startu i ne uspije da startuje, smatra se da je izgubio duel osim ako se njegov protivnik nije ni kvalifikovao za trku. Ako jedan ili oba takmičara odustanu u toku trke pobjednik duela je onaj koji je duže ostao u trci. Ako dva takmičara istovremeno ispadnu iz trke opklada na njihov duel smatra se nevažećom i obračunava se kvota 1.

Član 13

Po završetku sportskog događaja ili bilo kog drugog neizvjesnog događaja koji je predmet ponude klađenja, Organizator je dužan da u najkraćem mogućem roku, objavi konačan ishod završenog događaja, a u roku od 24h od objavljivanja konačnog ishoda, zvanično prihvati isti. Rok od 24h teče od trenutka kada organizator predmetnog događaja svojim izvještajem potvrdi ishod završenog događaja, koji je jedino mjerodavan za predmetni događaj, osim ukoliko je drugačije određeno u Ponudi događaja za klađenje.

Ukoliko je učesnik izabrao više neizvjesnih događaja, rok od 24h teče od završetka posljednjeg događaja na tiketu.

Ukoliko se dogodi da je ishod klađenja unaprijed poznat, Organizator takvo klađenje proglašava nevažećim.

Kladjenje na brojeve, virtuelne sportove / virtuelne kazinske igre

Član 14

Klađenje na izvučene brojeve su igre klađenja na kompjuterski generisane događaje, u kojoj se za izbor ishoda događaja koristi generator slučajnih brojeva (RNG – Random Number Generator) tako da su ishodi igre klađenja na izvučene brojeve statistički nezavisni, slučajni i nepredvidivi. Klađenje na izvučene brojeve se odvija tako da se kuglice sa brojevima koje se izvlače iz bubnja, ne vraćaju u bubanj do kraja runde. Učesnicima se nudi unaprijed određen broj brojeva, od kojih se u jednom kolu nasumično generiše takođe unaprijed određen broj. Brojevi mogu biti podijeljeni u određeni broj grupa po nekoliko brojeva gdje svaka grupa može biti označena određenom bojom npr: crvenom, zelenom, plavom, ljubičastom, smeđom, žutom, narandžastom i crnom itd. Učesnik je u mogućnosti kladiti se na različite opklade na koje je Organizator unaprijed postavio kvote, shodno vjerovatnoći da će se desiti ishod koji je predmet klađenja. Jedna runda klađenja na izvučene brojeve se sastoji od najave, generisanja brojeva (prikaza izvlačenja) te objave rezultata.

Klađenje na virtuelne trke konja, pasa i druge razne virtuelne sportove su igre klađenja na snimljene ili kompjuterski generisane događaje, u kojima se za izbor ishoda događaja koristi unaprijed snimljeni materijal ili generator slučajnih brojeva (RNG – Random Number Generator) tako da su ishodi igre klađenja statistički nezavisni, slučajni i nepredvidivi. Učesnik je u mogućnosti kladiti se na različite opklade na koje je Organizator unaprijed postavio kvote, shodno vjerovatnoći da će se desiti ishod koji je predmet klađenja. Opklade se primaju do samog početka događaja. Zvaničan rezultat je isključivo službeni rezultat objavljen nakon same trke/događaja, a koji je smješten u bazi podataka priređivača igre.

Klađenje na virtuelne kazinske igre koje se priređuju pomoću generatora slučajnih brojeva (RNG – Random Number Generator). Kazinske igre mogu imati jedan ili više unaprijed definisani određeni redosled (linija ili polje) na koje se polažu opklade.

Uz svaku kazinsku igru nalaze se informacije koje se odnose na opis igre, uputstvo o načinu igranja i ostali detalji vezani za samu igru i ostvarivanje dobitka u istoj.

Cilj igre je da se slučajnom akcijom učesnika generiše slučajan niz simbola. Ukoliko se ti simboli pojave u određenom redosledu smatraće se da je ishod dobitan i učesnik u tom slučaju ostvaruje dobitak.

Učesnik polaže opkladu na neizvjestan ishod na unaprijed izabranom broju linija ili u nekim slučajevima predefinisanom broju linija na samoj igri, te ulaže određeni iznos koji se ravnomjerno rapodijeli na svaku liniju, klikom na dugme „spin“, te zavisno od ishoda obrtanja osvaja dobitak unaprijed predefinisan pravilima i kvotama po svakoj liniji igre ili se gube uložena sredstva.

Kod kazinskih igara koje imaju bonus igre zahtjeva se da učesnik dobije specijalne kombinacije znakova ili sakupi određene simbole, a da pri tome ulaže maksimalan dozvoljen ulog. Nakon toga učesnik ulazi u bonus igru i dobija mogućnost da pokupi specijalne bonus dobitke.

Džekpot – na određenim kazinskim igricama postoje određena odvajanja od svakog uloga, koja uvećavaju iznos dodatnog dobitka – džekpota. Isti se dodijeljuje učesnicima pomoću generatora slučajnih brojeva (RNG – Random Number Generator).

Dinamične virtuelne kazinske igre se priređuju pomoću generatora slučajnih brojeva (RNG – Random Number Generator). Učesnik polaže opkladu nakon čega sam odlučuje na koju kvotu će ostvariti dobitak. Učesnik na ekranu vidi kvotu koja konstantno raste do unaprijed odredjenog iznosa generisanog pomoću gore pomenutog RNG generatora. Ukoliko učesnik isplati dobitak prije nego kvota dostigne zadatu granicu on ostvaruje dobitak u visini kvote pomonožene sa ulogom, dok u suprotnom gubi uloženi iznos. Postoji i drugi tip ovih igara gdje učesnik pogađa kako će sledeća karta, simbol, boja, broj i drugo biti različita od prethodne, manja, veća ili u slučaju boje i simbola koji će biti sledeći.

Dobitak

Član 15

Učesnik ostvaruje pravo na dobitak ukoliko je na njegovom korisničkom nalogu u elektronskoj bazi podataka evidentiran dobitni tiket, vjerodostojno prihvaćen od strane Organizatora, sa bar jednom dobitnom kombinacijom na kojoj se nalaze tačno pogođeni ishodi svih sportskih ili drugih neizvjesnih događaja iz ponude Organizatora, a od kojih se kombinacija sastoji. Na jednom tiketu može postojati veći broj dobitnih kombinacija. Ukoliko iznos dobitka premašuje maksimalni dobitak koji je odredio Organizator, isplaćuje se maksimalni dobitak propisan od strane Organizatora.

Svaki dobitak se bilježi na evidencionom računu učesnika. Evidentiranje dobitaka i prenos novčanih sredstava na evidencioni račun učesnika se vrši po završetku svih događaja na tiketu, a na osnovu zvaničnih rezultata sportskih i drugih događaja koje je utvrdio i objavio Organizator.

Ukoliko Organizator ocijeni da postoji osnovana sumnja, da je bilo ko djelovao u cilju određivanja ishoda događaja, kršeći na taj način odredbe i zvanična pravila o održavanju ovakvih događaja, ili čak ukoliko postoje dokazi, na osnovu kojih se osporava regularnost u održavanju događaja, priređivač zadržava pravo da suspenduje isplatu dobitka. Organizator zadržava pravo ispravke finansijske transakcije isplaćenog dobitka na evidencioni račun učesnika ukoliko je isplata izvršena zbog tehničke greške ili pogrešno evidentiranog rezultata, te potom izvrši povrat ispravno evidentiranih sredstava. Ako se utvrdi da je učesnik dalje koristio sredstva koja su greškom isplaćena na njegov evidencioni račun za uplatu opklada, takve opklade će se smatrati nevažećima, bez obzira o eventualnoj naknadnoj evidenciji pogrešne transakcije od strane Organizatora.

Isplata novčanih sredstava sa evidencionog računa korisničkog naloga se obavlja na zahtjev učesnika i to gotovinski na izabranom uplatnom mjestu Organizatora, na kartice i račune finansijskih institucija koje podržavaju takve elektronske transakcije i na tekuće račune učesnika u bankama, ispunjavajući odgovarajuće forme pri zahtjevu za isplatu sredstava. Sa evidencionog računa učesnika mogu se isplatiti samo sredstva koja su raspoloživa za isplatu.

Uplate i isplate u igrama na sreću vrše se samo u eurima.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju greške učesnika prilikom unošenja broja tekućeg računa, ili uslijed greške za koju je odgovorna banka preko koje se vrši prenos sredstava.

Od trenutka podnošenja zahtjeva učesnika za isplatu na njegov tekući račun, zahtjevana sredstva za isplatu se rezervišu na evidencionom računu učesnika i tim sredstvima učesnik ne može raspolagati do trenutka izvršenja prenosa sredstava na njegov tekući račun. Prenos sredstava sa evidencionog računa na tekući račun učesnika se izvršava trenutkom potvrde banke da je izvršen prenos sredstava.

Učesnik je odgovoran za sve transakcije ostvarene preko svog naloga i svaka osoba koja se predstavi na interaktivnim komunikacionim kanalima Organizatora unošenjem ispravnog korisničkog imena i lozinke smatra se vjerodostojnom, a sve novčane transakcije koje su obavljene na taj način Organizator će smatrati valjanim i neće prihvatiti zahtjeve za poništenje transakcija ni pod kojim uslovima.

Učesnik u igri klađenja ima pravo da u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja zvaničnog izvještaja o rezultatima događaja, uloži pisani prigovor Organizatoru, ukoliko smatra da Organizator nije pravilno ustanovio dobitak. Ako Organizator utvrdi da je prigovor osnovan, dužan je da u roku od 30 dana izvrši isplatu iznosa ostvarenog dobitka učesniku u klađenju.

Rok za isplatu dobitnih tiketa od strane Organizatora je najranije odmah po završetku poslednjeg događaja sa tiketa, a najkasnije 30 dana od trenutka od kojeg je Učesnik zahtjevao isplatu.

U slučaju da se Učesnik lažno predstavlja, Organizator zadržava pravo da ne isplati bilo kakve dobitke, koje bi inače isplatio za dobitnu opkladu. Organizator zadržava novac i čini sve što je u njegovoj moći da utvrdi pravi identitet registrovanog lica (učesnika). Ukoliko Organizator utvrdi pravi identitet učesnika, izvršiće povraćaj depozita.

Ukoliko Organizator ne uspije da u roku od 6 mjeseci utvrdi pravi identitet učesnika, sav novac sa tog računa učesnika će uplatiti u dobrotvorne svrhe na žiro račun neke od dobrotvornih organizacija koje djeluju na teritoriji Crne Gore.

Organizator će da na zahtjev dobitnika, a na osnovu priložene važeće identifikacione isprave izdati potvrdu na ime dobitnika o ostvarenim dobicima isključivo iz igre, neposredno kod preuzimanja dobitka.

Organizator posebnih igara na sreću i priređivač igara na sreću putem interneta vodi evidenciju o dobitnicima i izdatim potvrdama o isplaćenim dobicima kod izvršavanja jedne ili više povezanih isplata u iznosu od 2.000 eura i više, a godišnji izvještaj o navedenim podacima dostavlja nadležnom organu i finansijsko-obavještajnoj jedinici do kraja januara tekuće godine za prethodnu godinu, kao i da vodi evidenciju o licima koja uplate i uplatama kod izvršavanja jedne ili više povezanih uplata u iznosu od 2.000 eura i više, te da izvrši identifikaciju ovih lica u skladu sa rtelevantnim zakonima.

Član 16

Učestvovanjem u igrama na sreću na internet sajtu Organizatora, učesnik prihvata u potpunosti ovaj Pravilnik, kao i sva prava i obaveze koji su njime utvrđeni. U spornim situacijama, konačnu odluku donosi Organizator.

U slučaju bilo kakvog eventualnog spora između učesnika i Organizatora klađenja, a koji se ne bude mogao riješiti mirnim putem, nadležan je Osnovni sud mjesne i stvarne nadležnosti.